Protecció de Dades

Identitat Responsable

Identitat: CAMPING MEDITERRANEOS S.A. – NIF: A08675027
Adreça postal: CTRA. N-340 KM. 1182-43883 RODA DE BERA (TARRAGONA)
Telèfon: 977802002
Correu electrònic: administracio@stel.es

Finalitat

En CAMPING MEDITERRANEOS S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del càmping, aixícoml’enviament de comunicacionscomercials (via SMS, WhatsApp, correuelectrònic, correu postal) sobre elsserveis i ofertes que ofereixi o puguioferircàmping. Les Dadespersonals es conservaran un mínim de 5 anysdesprés de rescindida la relació entre les parts.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el Consentiment de l’interessat per poder accedir als serveis del càmping

Destinataris

No se cedirandades a tercerssempre que no sigui per obligatcompliment. No estanprevistestransferències de dades a tercerspaïsos.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenirconfirmació sobre si en CAMPING MEDITERRANEOS S.A. estemtractantdadespersonals que elsconcerneixin, o no. Les persones interessadestenendret a accedir a les sevesdadespersonals, aixícom a sol·licitar la rectificació de les dadesinexactes o, si escau, sol·licitar la sevasupressióquan, entre d’altresmotius, les dades ja no siguinnecessaris per alsfins que van ser recollides. En determinadescircumstàncies, elsinteressatspodransol·licitar la limitació del tractament de les sevesdades, en aquest cas únicamentelsconservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinadescircumstàncies i per motiusrelacionatsamb la sevasituació particular, elsinteressatspodranoposar-se al tractament de les sevesdades. En aquest cas, CAMPING MEDITERRANEOS S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motiuslegítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possiblesreclamacions. Vostèpodràexercirmaterialment els seusdrets de la següentmanera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, aixícomaltresdrets, indicats a la informacióaddicional, que pot exercir la persona interessada pot exercir els següentsdrets: Dret a sol·licitar l’accésalsseusdadespersonals. Dret a sol·licitar la sevarectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seutractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentimentprestat. Per a aixòpodrà emprar elsformularishabilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a CTRA. N-340 KM. 1182-43883 RODA DE BERA (TARRAGONA), oal’adreça de correu administracio@stel.es. A més, l’interessatpot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dadescompetent per obtenirinformacióaddicional o presentar una reclamació. Si ha atorgat el seuconsentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentimentatorgat en qualsevolmoment, sense que aixòafecti la licitud del tractamentbasat en el consentimentprevi a la seva retirada. En cas que sentivulneratselsseusdretspel que fa a la protecció de les sevesdadespersonals, especialmentquan no hagiobtingutsatisfacció en l’exercici dels seusdrets, pot presentar una reclamaciódavantl’Autoritat de Control en matèria de protecció de dadescompetent a través del seulloc web: www.agpd.es.